Bemutatkozás Napirend Helyi programunk Házirend Elérhetőség
Képgaléria Nevelési alapelvünk Beiratkozás Társoldalak  
         

- Házirend -
 
Az ellátott gyermekek köre

1.) A családi napközi, családban élő 20 hetes –8 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.

2.) Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.

3.) A gyermek felvételét a szülő az ellátást végzőnél kérheti. Az ellátást végző és a szülő megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

Nyitvatartási idő

4.) A családi napközi rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 8.00 órától délután 17.00 óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.

5.) A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a gondozók a szülőket írásban értesítik. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a Picurka CsaNa munkatársa gondoskodik az érintettek egyetértésével.

Étkeztetés


6.) Az ellátást végző gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről az 1/2000.(I.07.) SZCSM rendeletében szabályozott normatívák betartásával.

7.) A családi napközit igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermekétkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

Napirend

8.) Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

Együttműködés a szülőkkel

9.) Az ellátást végző gondozó tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel.

10.) A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén, az ellátást végző köteles azt jelezni a családi napközi vezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban. Az ellátást végző nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni. A szülő panaszával a családi napközi munkatársához fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A szülő a települési önkormányzat gyermekjóléti szolgálatához fordulhat, ha a szakmai vezető 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

11.) Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a családi napközivel szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában - váratlan akadály esetén - legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét.

12.) Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

13.) A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.

14.) A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét (mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást) legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.

15.) Lázas, fertőző beteg gyermeket nem fogad a családi napközi. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, az ellátást végző a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív.

16.) Gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

17.) A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon.  (papír zsebkendő, WC-papír, pelenka, nagyobbaknál fogkrém, fogkefe, fésű).

18.) Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a családi napközi munkatársa rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

19.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

20.) A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

21.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a családi napközi munkatársaival, a családi napközi hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

Egyéb rendelkezések

22.) A szülő vállalja, hogy a személyi térítési díj összegét havonta fizeti. A térítési díj havi összegét a megállapodásban rögzített díjfizetési mód szerint az igénybe vétel előtti hónap utolsó napjáig befizeti készpénzben. Tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetében a megállapodás felbontható. A heti- napi- és óradíjakat is köteles előre megfizetni.

23.) A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat.

24.) A családi napközi munkatársa a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti.

25.) A Házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő a családi napközi munkatársától veszi át.
 
     

Látogatók
-2009-